Polityka Prywatności

Polityka prywatności, cel prawny i podstawy przetwarzania danych osobowych.

Znajdziesz tutaj zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem ze strony internetowej http://lacompaniacubana.pl.

Pamiętaj, że dodając komentarz na blogu czy kontaktując się ze nami przekazujesz nam dobrowolnie własne dane osobowe. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie
i celu, na jaki wyraziłeś zgodę. Twoje dane osobowe są bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody.

Jednocześnie pamiętaj, że w każdej chwili masz prawo do aktualizacji lub całkowitego usunięcia podanych danych osobowych. Możesz to zrobić pisząc na adres hola @ lacompaniacubana.pl .

I. Administrator danych osobowych na stronie internetowej http://lacompaniacubana.pl/

Administratorem danych osobowych Użytkowników strony internetowej La Compania Cubana prowadzonego pod adresem http://lacompaniacubana.pl/ odpowiedzialnym za bezpieczeństwo danych jest Towarzystwo Przyjaciół Kuby La Compania Cubana z siedzibą w Krakowie (30-414), ul. Waleriana Łukasińskiego 16/6 NIP 679-30-92-973, REGON 122872949 (zwany dalej „Administrator”).

II. Sposób i cel gromadzenia danych osobowych.

Kontakt
Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, w sposób oczywisty przekazujesz nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt.

Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikające z zainicjowania kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Treść korespondencji może podlegać archiwizacji , LCC nie jest w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Nadawca ma prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką prowadził z LCC (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nadrzędny interes Towarzystwa, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami ze strony nadawcy.

Komentarze.
Jeżeli chcesz dodać komentarz na blogu, musisz wypełnić formularz i podać w nam swój adres e-mail oraz imię. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by dodać komentarz.

Dane przekazane podczas dodawania komentarza wykorzystywane są w celu opublikowania komentarza na blog, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO wynikająca z dodania komentarza.

Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania komentarzy na blogu, chyba że wcześniej komentujący poprosi o usunięcie komentarza.

W każdej chwili możesz sprostować swoje dane przypisane do komentarza, jak również zażądać ich usunięcia. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

III. Dane osobowe, które pobierane są automatycznie, po wejściu na stronę internetową

W ramach strony internetowej wykorzystywane są tekstowe pliki cookies, których celem jest m.in. ułatwienie Użytkownikowi korzystania ze strony i analiza zachowań Użytkowników w ramach Serwisu. Pliki cookies przechowywane są np. na komputerze, smartfonie czy tablecie Użytkownika.

Cookies dzielą się na:

Cookies sesyjne (session cookies), są przechowywane na urządzeniu wykorzystywanym przez Użytkownika do momentu wylogowania się, opuszczenia strony internetowej lub zamknięcia przeglądarki internetowej,

Cookies stałe (persistent cookies), są przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika przez określony czas lub do ich samodzielnego usunięcia przez Użytkownika,

Cookies podmiotów zewnętrznych (third parties cookies), pochodzące od podmiotów trzecich, które pozwalają m.in. dostosować reklamy, treści i sposób ich wyświetlania do preferencji Użytkownika, a także ustalić skuteczność działań reklamowych (np. Google, Booking.com). Użytkownik może samodzielnie w ustawieniach wykorzystywanej przez siebie przeglądarki internetowej określić, czy wyraża zgodę na zapisywania plików cookies przez tę przeglądarkę.

Administrator przetwarza również anonimowe dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze strony internetowej (adres IP, domena, system operacyjny, wielkość ekranu) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Serwisu (takich jak np. dane pozyskiwane za pomocą usługi Google Analytics). Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy. Anonimowe dane eksploatacyjne mogą być dostępne dla podmiotu udostępniającego usługę do ich wygenerowania (np. Google).

IV. Dane osobowe Użytkownika gromadzone i przetwarzane są przez Administratora w następujących celach:

– marketingu towarów i usług Administrator (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – wówczas przetwarzanie danych osobowych wynika z prawnie uzasadnionego interesu Administrator, czas przetwarzania obejmuje
okres do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika.

– analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administrator (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników,
a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług.

V. Rodzaje danych osobowych, gromadzonych i przetwarzanych przez Administratora:

– w przypadku wszystkich Użytkowników odwiedzających stronę internetową lacompaniacubana.pl są to: pliki cookies (ciasteczka), numer IP, z których Użytkownik łączy się z serwisem internetowym

– w przypadku uczestników wypraw klubowych : adresy e-mail, imię, nazwisko, adresy (korespondencyjny, do wysyłki), numer telefonu, numery IP, z których Użytkownik łączy się z usługami Administratora, dane niezbędne do wystawienia faktury VAT

VI. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich korygowania (poprawiania, aktualizacji, cofnięcia zgody na ich przetwarzanie), kontaktując się z Administratorem np. poprzez adres e-mail hola@lacompaniacubana.pl . Osoby niepełnoletnie lub mające ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą wprowadzać dane osobowe (oraz korzystać z usług Administratora) wyłącznie wtedy, gdy osiągnęły wiek umożliwiający im samodzielne wyrażanie zgody na przetwarzanie ich danych osobowych.

VII. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu realizacji określonych świadczeń przez Administratora lub partnerów Administratora oraz nawiązania kontaktu przez Administratora z daną osobą fizyczną.

VIII. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami bezpieczeństwa przewidzianymi przez obowiązujące przepisy prawa. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych, w tym w celu zabezpieczenia ich przed udostępnieniem osobom nieuprawnionym, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

IX. Administrator może przekazywać zanonimizowane dane statystyczne swoim partnerom, klientom lub kontrahentom (takie jak np. informacja o aktualnej liczbie aktywnych Użytkowników lub liczbie subskrybentów newslettera, miejscu zamieszkania użytkowników)

X. Zmiana polityki bezpieczeństwa Administratora

Administrator zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania serwisu lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem. Aktualny tekst polityki prywatności zawsze będzie znajdować się pod adresem http://lacompaniacubana.pl/polityka-prywatnosci/.